Start - informacje ogólne o projekcie

Projekt "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgmnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" jest odpowiedzią Powiatu Łukowskiego na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs nr 2/POKL/3.3.4/09 dotyczył projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia. Przeznaczony był dla typu projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego.