Cele projektu - cel ogólny i celeszczegołowe projektu

Głównym celem projektu jest niwelowanie barier, które ograniczają młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostęp do ponadgimnazjalnych szkół ogólnodostępnych poprzez:

Cele szczegółowe obejmują: