Dla kogo - grupy docelowe projektu

Uczestnikami projektu będą 4 ponadgimnazjalne szkoły ogólnodostępne z odziałami integracyjnymi z terenu całego województwa lubelskiego. W każdej takiej szkole projektem objęci zostaną:

Szkoły zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wyłonione w procesie rekrutacji po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci uczestnictwa w programie. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do zainteresowanych szkół.

Proces rekrutacji zakończy się podpisaniem umowy ze szkołami, która określi wzajemne zobowiązania i sposób realizacji projektu. W ramach realizacji projektu szkoły zapewnią:

Powiat Łukowski zapewni: Załącznikiem do umowy będzie informacja potwierdzająca akceptację rady pedagogicznej (lub rady szkoły) i opinia rady rodziców dotycząca uczestnictwa szkoły w projekcie.