Start

Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, organiczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

 

Konkurs nr 05/RPOWL/6.1/2010
Oś priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska
Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Wartość projektu: 3 711 899,62 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 3 155 114,67 zł.