Argumentem przemawiającym za realizacją Projektu są występujące braki w infrastrukturze przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie oraz jednostek OSP z obszaru powiatu łukowskiego.

Większość posiadanych przez OSP samochodów, urządzeń przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych wciąż nie odpowiada obowiązującym normom technicznym. Zły stan tych urządzeń może doprowadzić zagrożenia życia i zdrowia mieszkanców z gmin powiatu, oraz do utraty dóbr zarówno materialnych, jak i przyrodnicznych.

Potrzebę realizacji projektu należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony katalog zagrożeń wystąpienia katastrof naturalnych, drogowych zagrożeń nadzwyczajnych spowodowany przez rozwój cywilizacyjny, technologiczny w regionie jest bardzo wysoki. Z drugiej strony zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej jak również z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Straż Pożarna została zobligowana prawnie do ochrony ludzi i mienia przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z praw przyrody oraz rozwoju cywilizacji technicznej.

Uzasadnieniem do realizacji przedsięwzięcia jest fakt, iż na obszarze powiatu łukowskiego oprócz zagrożeń typowych związanymi z pożarami, wypadkami drogowymi  istnieje wysokie ryzyko wystąpienia pożarów lasów, ze względu na fakt, iż zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia pożarami.

Potencjalne zagrożenia występują na szlakach komunikacyjnych przede wszystkim na drogowych. Drogi nie są dostosowane do intensywności ruchu pojazdów, stan nawierzchni nie jest najlepszy. Wzrost ilości samochodów nie powoduje wzrostu nakładów finansowych na modernizację i budowę dróg.

Praktycznie każde zdarzenie niesie zagrożenia dla środowiska naturalnego, gdyż w trakcie wypadku uwalniane są płyny ekspolatacyjne lub paliwo. Taki stan rzeczy wpływa w sposób bezpośredni na systematyczny wzrost ilości zdarzeń na szlakach drogowych.

Identyfikacja zagrożeń wymaga podjęcia specjalistycznych działań ratowniczych a także współpracy z władzami lokalnymi, podmiotami odpowiedzialnymi za ostrzeganie i ewentualną ewakuację ludzi oraz szybkie usuwanie skutków zdarzenia. Kluczowym aspektem staje się w sytuacji katastrofy szybkie dotarcie i powiadomienie osób znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia.

Kolejnym argunetem przemawiającym za za realizacją projektu jest fakt, iż Państwowa Straż Pożarna jest podstawowym ogniwem powstałego w 1995 r. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podstawowym celem istnienia systemu jest ujednolicenie i koordynacja działań o charakterze ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Fundamentem systemu została Państwowa Straż Pożarna, jako umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarem oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
  • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne słuzby ratownicze,
  • rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  • szkolenie kadry dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Wobec powyższego Straż Pożarna winna dysponować odpowiednim sprzętem technicznym pozwalającym sprawnie reagować w stanach kryzysowych. Pilną potrzebą jest unowocześnienie zasobów technicznych Straży Pożarnych, które bardzo często dysponują wyeksploatowanym sprzętem.