Przedmiotem projektu jest dokończenie oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. W budynku prowadzona będzie działalność edukacyjna, w związku z czym obejmować on będzie pomieszczenia dydaktyczne (20 sal lekcyjnych i 2 pracownie komputerowe), administracyjne, bibliotekę i wielofunkcyjną aulę. Część sal lekcyjnych oraz biblioteka wyposażone zostaną w profesjonalny sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie nowoczesnych metod kształcenia.

Inwestycja prowadzona będzie w mieście Łuków przy ulicach Kard. Wyszyńskiego, Cieszkowizna i Zabrowarna, na działkach ewidencyjnych nr 8134 i 8139/2 (KW 26473). Łączna powierzchnia działek wynosi 2,0852 ha.

Projekt stanowi II etap realizacji inwestycji. W pierwszym etapie prac zrealizowano budowę obiektu w stanie surowym. Podstawowe parametry budynku przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Podstawowe parametry techniczne budynku w stanie surowym obejmują:

Powierzchnia zabudowy (z trasami schodowymi wejściowymi) 1 711,00 m2
Powierzchnia zabudowy (sam budynek) 1 578,00 m2
Powierzchnia całkowita 4 112,00 m2
Powierzchnia netto 3 883,00 m2
Kubatura 16 348,00 m3

Budowa obiektu sfinansowana została ze środków własnych. Projekt zrealizowany został zgodnie z planowanym harmonogramem i osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

W celu zapewnienia funkcjonalności obiektu konieczne jest jego wykończenie i wyposażenie. Zakres prac niniejszego projektu obejmuje:

 1. Prace budowlane: wykończeniowe zewnętrzne,
 2. Prace budowlane: wykończeniowe wewnętrzne,
 3. Doprowadzenie instalacji,
 4. Zakup wyposażenia,
 5. Uporządkowanie terenu wokół inwestycji.

Beneficjentem projektu jest Powiat Łukowski, natomiast podmiotem zarządzającym przez okres conajmniej 5 lat będzie I Liceum im. T. Kościuszki w Łukowie.

Przedmiotowy projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie łukowskim. Liceum dysponuje obecnie 3 obiektami dydaktycznymi o łącznej powierzchni użytkowej 7836 m2 stanowiącymi połączony ze sobą zwarty kompleks. Dwa budynki stanowią historyczne zaplecze dawnego Liceum. Stan techniczny tych budynków jest wysoce niezadowalający, wpływający na obniżenie standardów realizacji statutowych funkcji placówki.

Obiekty charakteryzują się:

 • zbyt małą przestrzenią dydaktyczną (zbyt mała ilość pomieszczeń do nauki),
 • powierzchnią klas niedostosowaną do ilości uczniów,
 • słabym dostępem do urządzeń sanitarnych,
 • zbyt wąskimi korytarzami (1,20 m szerokości),
 • dużym zużyciem i "przestarzałością" instalacji,
 • obniżoną estetyką wykończenia wnętrz,
 • złym stanem technicznym mebli, wyposażenia szkolnego i pomocy naukowych.

W ramach zaplecza dydaktycznego Liceum dysponuje aktualnie dwiema pracowniami komputerowymi, co jest zdecydowanie niewystarczające w stosunku do liczby uczniów (29 klas). Szkoła nie dysponuje również odpowiednio wyposażonymi laboratoriami językowymi. Zaplecze Liceum stanowi zaś wybudowana w 2005 roku sala gimnastyczna oraz budynek Internatu.

Budynki, które wchodzą obecnie w skład kompleksu szkolnego I LO w Łukowie, nie spełniają wymogów architektonicznych i urbanizacyjnych odnośnie potrzeb szkolnych, w tym nie spełniają:

 • przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • norm sanitarnych,
 • wymagańz zakresu oszczędności energii izolacyjności cieplnej,
 • dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W związku z dotykającymi Liceum problemami związanymi z brakiem niezbędnej infrastruktury w 2005 roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła dydaktycznego.

Obiekt umiejscowiony został na działkach ewidencyjnych nr 8134 i 8139/2 w Łukowie, przy ulicach Kard. Wyszyńskiego, Cieszkowiźnie i Zabrowarnej.

W pierwszym etapie prac zrealizowano budowę obiektu w stanie surowym.

Z uwagi na ograniczenia wyznaczone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt dostosowano formą, charakterem, skalą i gabarytami do istniejącej okolicznej zabudowy, aby nie powodować dysharmonii architektonicznej z cechami estetycznymi obszaru. Ze względu na lokalizację obiektu w strefie ekspozycji "E" zastosowano wysokość 1,5 kondygnacji (parter, 1 piętro i poddasze).

Obecnie obiekt wymaga wykończenia budowlanego zewnętrznego i wewnętrznego, uporządkowania terenu wokół inwestycji, wykonania zjazdów, dojść, dróg dojazdowych i parkingów oraz wyposażenia budynku w sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych funkcji.

Wartość wskaźnika skuteczności/ efektywności (koszty kwal./ liczba uczniów) wyniesie 5191,22

Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów infrastruktury społecznej (szt.) -1

Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych (szt.) -1

Liczba wprowadzonych rozwiązań zapewniających dostęp do infrastruktury szkół osobom niepełnosprawnym (szt.) -2

Joomla templates by a4joomla